Welcome!
You've carried away by rain cloud
to :erfiedanny.blogspot.com/
Use Google Chrome to best view.
Navigation at the numbers!
Last, I hope you brought a raincoat :D
because here the weather was rainy!
RAIN is goooood!


Erfie Danny's Blog! <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5512996982358140908\x26blogName\x3d%E2%99%9B+Danny\x27s!+%E2%99%9B\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://erfiedanny.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://erfiedanny.blogspot.com/\x26vt\x3d-7079563186702203183', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


안녕하세요
You've visited to erfiedanny.blogspot.com. Click the NAVIGATION at the NUMBERS.

Erfie Danny's Blog


jangan diucap SELAMAT TINGGAL..
Posted on Monday, October 17, 2011 @ 10:46 AM | 0 comment(s)

aku meniti hari-hariku dengan penuh berhati-hati.. 
tiada lagi tangisan yang aku harapkan..
hanya sebutir senyuman bermakna dari setiap insan yang mengenaliku..
maafkan aku sayang... aku terpaksa melupakanmu... 
dan kau juga smemangnya berniat tuk membuang aku dr hidup kau sejak lama dulu.. 
aku pasrah.. aku undur diri... 
perit yang aku rasai, hanya aku dan Tuhan saje tahu...
maaf sayang, kita tak mungkin kembali seperti dulu..
akan aku kuburkan memori2 kita di dalam sebuah peti emas,
dan akan ku buka diari kehidupanku yang baru..

Percayalah sayangg.. 
mungkin jodoh kita hanya sampai disini...
sudah ku janji, tidak akan menitiskan setitik airmata ku lg untukmu...
dan tidak akan ku ingkari janji itu... 
sbagaimana kau dan aku ingkari janji masing-masing...
ingin aku ingatkan...aku tidak pernah berniat untuk menyingkirkanmu dari  hidupku..
namun kau begitu beriya untuk membuangku..
tetapi, aku senantiasa akan bersamamu....sebagai sahabat.

Tiba masanya untuk Kau dan Aku, membawa haluan sendiri... 
mencari kebahagiaan baru..

-The End-